Naslovna Vojvodina Nova autobuska stanica u Novom Sadu – U planu komercijalno-poslovni objekat, nadstrešnice,...

Nova autobuska stanica u Novom Sadu – U planu komercijalno-poslovni objekat, nadstrešnice, razdvajanje tokova saobraćaja…

PODELI
Foto: Vojvodina uživo

NOVI SAD – Urbanističkim projektom Autobuske stanice u Novom Sadu planiraju se novi sadržaji, koji će obezbediti veći obim i kvalitet usluga. To podrazumeva kako zahvatanje novih površina za određene stanične funkcije, tako i preuređenje postojećih prostora.

Na taj način ostvariće se mogućnost kretanja vozila u dolasku i odlasku na pouzdaniji i racionalniji način (razdvajanje tokova saobraćaja: pešačkog, automobilskog i autobuskog), kako ne bi (kao danas) dolazilo do prekida i ukrštanja sabraćajnih tokova i rizika u sistemu upravljanja i redovnosti odvijanja saobraćaja prema određenim ciljevima putovanja, kao i povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Kompleks Međumesne autobuske stanice pozicioniran je u centralnom delu prostora i proširuje se u zapadnom delu, a odnosi se na organizaciju dolaznih i polaznih perona, dok se objekat autobuske stanice zadržava u postojećem gabaritu, spratnosti P+1 sa mogućnošću rekonstrukcije. Planira se izgradnja dve nadstrešnice i jednog objekta sa poslovno-komercijalnim sadržajima. Površina kompleksa je 1,78 ha.

Kompleks autobuske stanice reorganizovaće se u okviru postojeće parcele. Najveće intervencije biće na prostoru od postojećih polaznih perona do zapadne granice kompleksa gde se planira objekat sa komercijalno-poslovnim sadržajima, i 12 perona. Sledeću grupaciju čine postojećih 12 polaznih perona koji su pokriveni nadstrešnicom, koja će se po potrebi rekonstruisati.

Planira se i rekonstrukcija raspoloživog parkinga za autobuse i izgradnja osam perona za dolazak uz istočnu granicu kompleksa. Ulazak autobusa u oba polazna perona kontrolisan je iz jednog kontrolnog punkta koji se nalazi neposredno uz prilaz kompleksu autobuske stanice sa Bulevara Jaše Tomića.

Najveće intervencije biće na prostoru od postojećih polaznih perona do zapadne granice kompleksa, gde se planira objekt sa komercijalno-poslovnim sadržajima spratnosti P+1. Poštujući navedene uslove utvrđen je lokalitet komercijalno-poslovnog objekta, a takođe i 12 perona, s tim što bi se nadstrešnica za polazne perone rešila u sklopu komercijalnog objekta.

Komercijalno-poslovni objekat je u osnovi dužine 58 m i širine 8 m, a sastoji se od prizemlja i sprata. U prizemlju su uglavnom komercijalni, trgovački, ugostiteljski i zanatski sadržaji. Deo prostora prizemlja koristio bi se za prolaze
između perona, zatim za garderobu i javni mokri čvor.

Centralno u odnosu na dužinu objekta, planira se ulaz sa holom i vertikalnom komunikacijom za sprat. Na spratu su smešteni dispečeri pojedinih prevoznika, deo administracije autobuske stanice i pomoćne prostorije za opsluživanje
administracije.

Na severnom delu prostora je postojeći objekat autobuske stanice spratnosti P+1. U prizemlju objekta se nalazi šalter sala sa čekaonicom, restoran sa pokrivenom baštom, garderoba i mokri čvor. Spratni deo rešen je u vidu galerije i na njemu se nalaze prostorije za upravu, administraciju i operativne službe prevoznika.

Planira se rekonstrukcija staničnog objekta u okviru koje će se izvesti i zamena krovne konstrukcije.

Prilaz objektu autobuske stanice je sa platoa koji predstavlja produžetak platoa ispred železničke stanice. Izgradnjom komercijalno-poslovnog objekta svi privremeni objekti će se ukloniti, a njihovi sadržaji smestiti u prizemlje pomenutog komercijalnog objekta.

Kolski pristup planiranom kompleksu omogućen je sa Bulevara Jaše Tomića putem dva priključka kojima se razdvaja autobuski od automobilskog saobraćaja: postojeći autobuski pristup u približno središnjem delu južne strane kompleksa, i novoplanirani automobilski pristup za taksiste, korisnike i zaposlene zapadno od autobuskog priključka. Postojeći kolski izlaz za autobuse iz kompleksa u jugoistočnom delu obuhata se zadržava.

Pristup biciklistima i motociklistima je predviđen neposredno uz automobilski pristup kompleksu.

Postojeći pešački pristup kompleksu, odnosno objektu autobuske stanice omogućen je putem platoa u severoistočnom delu kompleksa koji predstavlja produžetak platoa ispred železničke stanice. Ovaj plato i zelene površine u okruženju se zadržavaju i unapređuju u postojećim dimenzijama. Novi planirani pešački pristup kompleksu Međumesne autobuske stanice omogućen je uz automobilski pristup kompleksu u jugozapadnom delu kompleksa.
Pročitajte još:

Gradiće se još četiri dolazna perona sa nadstrešnicama na autobuskoj stanici u Novom Sadu

Zapadni deo kompleksa predviđen je za saobraćajne površine isključivo namenjene za autobuse. Središnji prostor ovog dela kompleksa je predviđen za parkiranje za čekanje 38 autobusa i tri minibusa. Zapadno od parkinga predviđena su četiri dolazna perona sa segmentnim slobodnostojećim nadstrešnicama. Istočno od parkinga je postojeći prostor za 14 odlaznih perona koji su nadkriveni jedinstvenom nadstrešnicom koja se zadržava.

Kontrola pristupa autobusa ograđenom delu kompleksa planirana je putem kontrolnog objekta. Izgradnja kontrolnog objekta je planirana na mestu postojećeg nelegalnog objekta iste namene koji je predviđen za rušenje. Iz ovog objekta se vrši kontrola pristupa autobusa kompleksu, kao i pristup dolaznim i odlaznim peronima.

Predviđeno je ukupno 43 parking mesta, od toga tri parking mesta za osobe sa posebnim potrebama, pet parking mesta za motocikle i parking za bicikle.

Planirani novi infrastrukturni objekti u kompleksu podrazumevaju:

– trafo stanicu u okviru zelene površine u jugoistočnom delu kompleksa;
– rezervoar hidrantske mreže;
– pumpu za povišenje pritiska ispod postojećeg pešačkog pristupnog platoa u severnom delu kompleksa;
– retenziju u okviru zelene površine u jugoistočnom delu kompleksa.

Predviđeno je ograđivanje kompleksa Međumesne autobuske stanice ogradom visine 220 cm sa ciljem obezbeđivanja kontrole pristupa, neovlašćenog pristupa i nesmetanog održavanja. Ograda kompleksa je transparentna i izvodi se u metalnoj konstrukciji.

Predviđene su rampe na kolskim pristupima kompleksu, i kapije na pešačkim i biciklističkim pristupima kompleksu.

Urbanističkim projektom definisane su postojeće i planirane zelene površine i one čine 20,10% ukupne površine kompleksa. Postojeće kvalitetno zelenilo obavezno zadržati i dopuniti adekvatnom vegetacijom.

Urbanistički projekat nalazi se na javnom uvidu na sajtu Grada, kao i Zgradi Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove do 23. novembra. Investitor je Grad Novi Sad, obrađivač plana JP Urbanizam, a za Idejno rešenje je zadužen Milana Bogdanović PR Terra Connection iz Novog Sada.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here