Naslovna Deca Paketići za najmlađe Vrdničane i Irižane

Paketići za najmlađe Vrdničane i Irižane

Foto: dnevnik

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja op­šti­ne Irig je u okvi­ru „No­vo­go­di­šnjeg ba­za­ra“ po­de­li­la bes­plat­no 560 no­vo­go­di­šnjih pa­ke­ti­ća za svu de­cu ove srem­ske op­šti­ne.

Osim u Iri­gu, pa­ke­ti­ći su po­de­lje­ni i u Vrd­ni­ku, gde su se pra­znič­nom ras­po­lo­že­nju pri­dru­ži­li i broj­ni go­sti Ba­nje.

Za­hva­liv­ši se op­šti­ni, di­rek­tor TO Dra­gan Dra­gi­če­vić je re­kao da ne­ma lep­šeg na­či­na da se za­poč­ne go­di­na, te da se na­da da će i na­red­nih go­di­na ova­ko usre­ći­ti ma­li­ša­ne.

IZVORdnevnik
Prethodna vestŠpijunka: Nedimović igrao fudbal sa prijateljima u “engleskom stilu”
Sledeća vestApel saobraćajne policije na vozače za vreme božićnih praznika i pravoslavne Nove godine

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here