Naslovna Srem Ruma PRODAJE SE ZEMLJIŠTE U CENTRU RUME! 11 hiljada kvadrata po dobroj ceni!

PRODAJE SE ZEMLJIŠTE U CENTRU RUME! 11 hiljada kvadrata po dobroj ceni!


Na teritoriji Opštine Ruma raspisan je oglas za prodaju građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog nadmetanja. Gradsko građevinsko zemljište koje je predmet prodaje nalazi u centru Rume, poznatijem pod nazivom “Livada Zmaj Jovine škole”.

Foto: Opština Ruma

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji predsednik Opštine Ruma, doneo je odluku o raspisivanju oglasa o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini u Rumi.

Predmet Oglasa je otuđenje putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Ruma i to:

  • katastarska parcela broj 3136, Grad, zemljište uz zgradu i drugi objekat , gradsko građevinsko zemljište , u površini od 11.768,00m2 , LN.broj 11791 k.o. Ruma, sa početnom cenom otuđenja od 11.226.672,00 dinara (1m2= 954,00 din .) u skladu sa Planom generalne regulacije Rume (“Sl. list opština Srema” broj 32/21 ), sa osnovnom namenom centralnih sadržaja, koja se nalazi u bloku 1-1-4 koji pripada centralnoj zoni Rume ;

Na osnovu Odluke o izboru organizacije za procenu tržišne vrednosti građevinskog zemljišta broj 06-81-4/2021-II od 07.06.2021. godine koju je donelo Opštinsko veće Opštine Ruma početna tržišna vrednost građevinskog zemljišta i to k.p. br. 3136 k.o. Ruma utvrđena je od strane ovlašćenog lica, odnosno u skladu sa podatkom Ministarstva finansija -Poreska uprava – Odsek za kontrolu izdvojenih aktivnosti malih lokacija Sremska Mitrovica broj 234-464-08-00196/2021-0000 od 17.06.2021. godine.

Odlukom o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (“Sl. list opština Srema ” broj 7/2015 i 24 /2015) regulisan je način plaćanja i visina doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta te je budući vlasnik dužan da plati doprinos za uređivanje sa važećom Odlukom Opštine. Lice koje je pribavilo građevinsko zamljište u svojinu je dužno da postignutu cenu za otuđenje parcele plati u roku od 8 dana da dana overe ugovora o otuđenju umanjenu za iznos uplaćene kaucije.

VRSTA I NAMENA OBJEKATA KOJI SE MOGU GRADITI NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI 3136 K.O. RUMA

Prema Planu generalne regulacije, za predmetnu parcelu važe sledeća pravila i uslovi izgradnje:

PRAVILA GRAĐENJA ZA GRAĐEVINSKE PARCELE NAMENJENE OBJEKTIMA STANOVANJA

• Na postojećim parcelama porodičnog stanovanja sa ili bez poslovanja, moguća je rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih, kao i izgradnja novih stambenih, stambeno-poslovnih, odnosno poslovno-stambenih objekata (zamena postojećih objekata novim) kao i izgradnja pratećih objekata uz stanovanje, odnosno poslovanje u svemu prema parametrima utvrđenim ovim planom.
• Indeks zauzetosti za objekte porodičnog stanovanja je maksimalno 60%, za čisto stambene parcele, ako se u okviru objekta ili parcele se nalazi poslovanje indeks zauzetosti maksimalno 70%. Indeks izgrađenosti maksimalno 2,0. Maksimalna spratnost glavnog: stambenog, stambeno-poslovnog, poslovno stambenog objekta je P+2, pomoćnih objekata P+0, ukoliko se parcela na kojoj se gradi ne nalazi zoni zaštićene kulturne celine gde je obavezno očuvanje postojeće ulične matrice i karakteristika prostorne organizacije. Za takve objekte uslove izgradnje propisuje Zavod za zaštitu spomenika kulture .
• Za objekte višeporodičnog stanovanja obavezna je izrada Plana detaljne regulacije. Maks, indeks zauzetosti je 60%. Indeks izgrađenosti maksimalno 3,0. pod uslovom da analizom lokacije ta izgrađenost bude opravdana.
• Za objekte na evidenciji zavoda za zaštitu spomenika kulture kao i objekte koji se nalaze u prostorno-kulturno istorijskoj celini neophodna je saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

PRAVILA GRAĐENJA ZA GRAĐEVINSKE PARCELE NAMENJENE OBJEKTIMA ZA POSLOVANJE MANJEG OBIMA , OBJEKTIMA OD OPŠTEG ZNAČAJA I OBJEKATIMA JAVNE NAMENE

Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi:
Delatnosti koje se mogu planirati su iz oblasti: trgovine na malo, ugostiteljstva i turizma, uslužnog zanatstva, uslužnih delatnosti, zatim delatnosti iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta i rekreacije, komunalnih usluga, verskih sadržaja, poslovno-administrativne delatnosti i drugih sadržaja, uz uslov da se ni na koji način ne ugrožava funkcionisanje ove celine i da su kompatibilni sa navedenom namenom.
• Glavni objekat: objekat namenjen obrazovanju, zdravstvu, zaštiti dece i starih, kulturi, sportu i rekreaciji, verski, poslovni i poslovno-stambeni. Dozvoljene su sve vrste kombinacija.
• Glavni objekat može da se gradi kao slobodnostojeći, kao objekat u prekinutom ili neprekinutom nizu.
• U okviru svake građevinske parcele, a u okviru dozvoljenog procenta izgrađenosti parcele dozvoljena je izgradnja drugih objekata, kao i pomoćnih objekata, odnosno objekata u funkciji korišćenja glavnog objekta, a koji svojom namenom ne ugrožavaju glavni objekat i objekte na susednim parcelama.
• Drugi objekat se gradi kao prateći objekat uz glavni. Može biti poslovni, stambeni, i sl. Dozvoljene su sve vrste kombinacija.
• Pomoćni objekti: garaže i ostave, ograda, trafo stanice, mernoregulacione stanice i sl.
• Zabranjena je izgradnja ekonomskih objekata, objekata trgovine na veliko, kao i sve proizvodne i skladišne delatnosti.

OBJEKTI POSLOVANJA

• Minimalna širina fronta građevinske parcele čistog poslovanja je 16,0m, minimalna površina parcele je 600,0 m2.
• Indeks zauzetosti maks. 60%, indeks izgrađenosti je maks. 1,8.
• Dozvoljena spratnost glavnog objekta: maks. P+1+Pk, maks. visine 12,0m, drugog objekta na parceli je maks. P+Pk, visine maks. 9,0 m.
• Dozvoljena spratnost pomoćog objekta maks. P+0, maksimalne ukupne visine 6,0 m.
• Glavni objekat se prednjom fasadom postavlja na građevinsku liniju, koja se poklapa sa regulacionom linijom ili se objekat povlači u dubinu parcele 3,0 m ili 6,0 m, zavisno od specifičnosti konkretne lokacije.
• Udaljenost objekata od ostalih granica parcele kao i drugi specifični uslovi, utvrdiće se pojedinačno za svaki slučaj u zavisnosti od konkretne poslovne delatnosti izradom Urbanističkog projekta urbanističko – arhitektonske razrade lokacije.
• Za objekte na evidenciji zavoda za zaštitu spomenika kulture kao i objekte koji se nalaze u prostorno-kulturno istorijskoj celini neophodna je saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.”

Uslovi gradnje će precizno biti definisani prilikom pribavljanja lokacijske dozvole. Opšti uslovi za učešće na javnom nadmetanju Pravo učešća imaju fizička i pravna lica. Prijava za fizička lica sadrži: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja. Prijava za preduzetnike i pravna lica sadrži: naziv odnosno poslovno ime, poreski identifikacioni broj i sedište. Uz prijavu se dostavlja:

  1. dokaz o uplaćenom garantnom iznosu;
  2. uredno ovlašćenje za zastupanje u skladu sa zakonom –overeno kod javnog beležnika ;
  3. fotokopija lične karte za fizička lica ;
  4. rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar i
  5. dokaz o uplaćenoj naknadi za podnošenje zahteva
    i izdavanje potvrde iz delatnosti JP 360,00 dinara tek. račun 160-6000000840963-33 Prijava i za fizička i za pravna lica sadrži izjavu učesnika o prihvatanju svih uslova iz Oglasa. Obaveza učesnika je da na tekući račun Javnog preduzeća za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma broj: 205-358821-34, Komercijalna banka uplati garantni iznos od 20% od početnog iznosa za otuđenje građevinskog zemljišta i to za katastarsku parselu 3136 depozit iznosi 2.245.334,40 dinara

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija koju imenuje predsednik Opštine.

Javno nadmetanje će se održati dana 26.10.2021. godine godine u prostorijama Javnog preduzeća za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma, Ulica 27.oktobra 7a sa početkom u 9 časova.

Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje ponuđač ili lice koje ponuđač pismeno ovlasti da učestvuje u postupku.

Predmetno zemljište se otuđuje licu koje ponudi najveći iznos.

Rešenje o otuđenju zemljišta donosi predsednik Opštine Ruma.

Rešenje se dostavlja svim učesnicima u postupku javnog nadmetanja i opštinskom pravobraniocu.

Lice kome se zemljište otuđuje je dužno da u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o otuđenju zemljišta zaključi ugovor sa Opštinom Ruma. Uplaćeni garantni iznos smatra se delom izmirenja obaveza ovog lica po osnovu pribavljanja zemljišta. Lice koje odustane od zaključenja ugovora sa Opštinom Ruma gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa. Odustankom se smatra da lice kome se zemljište otuđuje ne zaključi ugovor sa Opštinom Ruma u predviđenom roku.

Sve troškove (troškove overe ugovora kod javnog beležnika, upisa u katastar nepokretnosti, uvođenje u posed, troškovi promene namene zemljišta, troškovi priključenja na infrastrukturnu mrežu i dr.) snosi lice kome se zemljište otuđuje.

Učesnicima javnog nadmetanja koji nisu dobili zemljište biće vraćen uplaćeni garantni iznos najkasnije u roku od 5 dana od održanog javnog nadmetanja.

Javno komunalno preduzeće je u obavezi da sve učesnike pismenim putem obavesti o zaključenju ugovora sa licem kome se zemljište otuđuje i to u roku od 5 dana.

Ukoliko lice kome se zemljište otuđuje građevinsko zemljište ne zaključi ugovor o otuđenju predsednik Opštine na predlog JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma će poništiti rešenje o otuđenju Protiv rešenja o ponoštenju može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Nepotpune, neispravne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas o javnom nadmetanju je otvoren od 23.09.2021.godine do 25.10.2021 . godine a prijave za učešće na javnom nadmetanju sa svim prilozima dostavljaju se JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma, Ulica 27.Oktobra 7a najkasnije do 25.10.2021. godine isključivo do 15:00 sati na delovodnik Javnog preduzeća odnosno do tog momenta moraju biti zaprimljene i zavedene u delovodnik.

IZVOROpština Ruma
Prethodna vestDANAS UJUTRU HLADNO, tokom dana prijatnije vreme
Sledeća vestU opštini Pećinci otvoren novi pogon vredan 16 miliona evra

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here