Naslovna Vojvodina Razvojni fond Vojvodine odobrio preko milijardu dinara u 2018. godini

Razvojni fond Vojvodine odobrio preko milijardu dinara u 2018. godini

PODELI

Direktor Razvojnog fonda, gospodin Goran Savić, izjavio je da je 2018. godina bila najuspešnija godina od osnivanja RFV, posmatrajući doprinos razvoju privrede Vojvodine, dok se uspeh ogleda u odobrenim i realizovanim kreditnim zahtevima po objavljenim konkursima fonda.

Rastući trend kreditne aktivnosti Fonda, ostvaren u prethodne dve godine, u značajnom delu je rezultat intezivnih aktivnosti, započetih u toku 2016.godine i nastavljenih u kontinuitetu, na prezentaciji rada Fonda i upoznavanju potencijalnih korisnika sa mogućnostima finansiranja.

SVAKA PARCELA POSTAJE VIDLJIVA! Prikaz zemljišta u Srbiji kakav NIKO NEMA U EVROPI

Kroz iste aktivnosti, i kroz saradnju sa ostalim pokrajinskim organima i jedinicama lokalne samouprave, Fond je sticao uvid u potrebe i mogućnosti potencijalnih korisnika sredstava i iste uvažavao pri kreiranju novih konkursnih linija.

Foto: Ilustracija

Kreditiranje srednjih, malih i mikro preduzeća i preduzetnika realizovalo se, najvećim delom, kroz dugoročno finansiranje trajnih obrtnih sredstava, sa 25,5% realizovanih sredstava Fonda i dugoročno finansiranje investicionih projekata, sa 21,2% plasiranih sredstava. Kratkoročnim kreditima Fonda, finansirani su izvoz i obrtna sredstva.

Individualna poljoprivredna gazdinstva su kreditna sredstva Fonda, skoro u celosti iskoristila za investiranje u svoju proizvodnju. Krediti su korišćeni za nabavku opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabavku nove mehanizacije, izgradnju skladišnih i smeštajnih kapaciteta, zasnivanje voćarske proizvodnje i proizvodnje u oblasti stočarstva i uvećanje svojih proizvodnih kapaciteta, kupovinom poljoprivrednog zemljišta.

Po navedenim konkursima, u toku 2018. godine, podneto je 289 kreditnih zahteva, odobreno je 238 kredita u ukupnom iznosu od 1.006.544.085,37 dinara.
U strukturi ukupno odobrenih kredita u 2018. godini, najveće učešće čine dugoročni krediti pravnim licima i preduzetnicima za finansiranje trajnih obrtnih sredstava, u visini od 242,38 miliona dinara i dugoročni krediti individualnim poljoprivrednim gazdinstvima za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta, u visini od 218,38 miliona dinara, sa učešćem od 24,08%, odnosno 21,70% u vrednosti odobrenih kredita. Konkursi za dugoročno finansiranje investicija u privredi (učešće 17,13%) i poljoprivredi (učešće 13,84%) su sledeći po udelu u odobrenim sredstvima. Za finansiranje nabavke nove mehanizacije odobreno je 77 kredita u ukupnoj vrednosti od 95,44 miliona dinara, što čini 9,48% odobrenih sredstava. Odobrena su 4 kredita za predfinansiranje IPA projekata u vrednosti od 93,72 miliona dinara. Iznos realizovanih kredita za ovu namenu je 118,46 miliona dinara, s obzirom da se realizovao jedan kredit odobren u prethodnoj godini. Po konkursu za finansiranje investicija u poljoprivredi u okviru IPARD programa, u proceduri obrade je 10 zahteva. Pored ovog konkursa, kao nove kreditne linije u 2018. godini, po konkursu za finansiranje razvoja turizma odobrena su sredstva u iznosu od 22,3 miliona dinara.

Vrednost kreditnih zahteva, odobrenih i realizovanih kredita

Nastojaćemo da 2019. godina bude još uspešnija od ove do sad najbolje poslovne godine, te da planirana sredstva po svim konkursima privrednici iskoriste u što većem obimu i time u velikoj meri doprinesemo razvoju privrede i poljoprivrede Vojvodine izjavio je Savić.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here