Naslovna Srem Šid Šid: Sredstva za vantelesnu oplodnju

Šid: Sredstva za vantelesnu oplodnju

PODELI

Konkurs za dodelu sredstava za vantelesnu oplodnju za 2017. godinu obnovljen je. Pravo na naknadu troškova odobrava se prema kriterijumima koji su istaknuti u dokumentaciji koja je dostupna na sajtu opštine, a u pitanju su sledeći kriterijumi:

 1. da bračni par ima državljanstvo Republike Srbije;
  da par ima prebivalište na teritoriji opštine Šid u poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva,
  3. da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
  4. da je, i pored odgovarajućeg lečenja, bračnom paru konstatovana neplodnost, i to, kako primarni sterilitet tako i sekundarni sterilitet (primarni sterilitet bračnog para podrazumeva da nikada nije ostvarena trudnoća, odnosno bračni par nema nijedno dete, dok sekundarni sterilitet podrazumeva da je ostvarena trudnoća, ali da bračni par nema živo dete ili ima jedno dete)
  da je par iskoristio pravo na tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ili da par ne ispunjava ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje po bilo kojem kriterijumu propisanom Pravilnikom RFZO-a, ukoliko žena ima manje od 40 godina. Ukoliko ima više od 40 godina, potrebni su dokazi o kontinuiranom lečenju neplodnosti u periodu od dve godine pre podnošenja zahteva
  6. da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 42 godine života

Uz zahtev, podnosioci zahteva prilažu:

– fotokopije ličnih karti,

– uverenja o prebivalištu,

– fotokopije overenih zdravstvenih knjižica,

– potvrdu da je par prethodno imao tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ili potvrdu RFZO da par ne ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira RFZO. Ukoliko je žena u momentu podnošenja zahteva navršila 40 godina života, ovaj dokaz se ne pribavlja, ali je potrebno da dostavi medicinsku dokumentaciju kao dokaz o kontinuiranom lečenju neplodnosti u periodu od dve godine pre podnošenja zahteva

– izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da žena do sada nije ostajala u drugom stanju, odnosno da bračni par nema potomstvo, odnosno ukoliko je žena ranije ostajala u drugom stanju, a nema potomstvo ili ima jedno dete prilaže se medicinska dokumentacija kao dokaz da je bila u drugom stanju ili izvod iz MKR za dete,

– medicinska dokumentacija da prirodnim putem ne može ostvariti (novo) potomstvo i da je vantelesna oplodnja jedini način da dođe do željene trudnoće

– mišljenje izabranog ginekologa

– predračune (račune) o troškovima postupka vantelesne oplodnje, izdate od zdravstvene ustanove

Nakon podnošenja zahteva, isti se dostavlja Komisiji za vantelesnu oplodnju koja će u roku od 15 dana od dana završetka konkursa pregledati zahteve i medicinsku dokumentaciju podnetu uz zahtev, po potrebi obaviti konsultativne i savetodavne razgovore sa parovima, razmotriti zahtev, izvršiti bodovanje i rangiranje kandidata, te podneti predlog o usvajanju ili odbijanju zahteva Opštinskom veću opštine Šid koje donosi konačnu odluku.

O pravu na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju Opštinsko veće odlučuje u roku od 8 dana od dana dostavljanja predloga Komisije.

Konkurs je istaknut i objavljen na oglasnoj tabli opštine Šid i na veb stranici opštine Šid: www.opstinasid.org na dan 10.11.2017. godine i traje do 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Konkurs se predaju u Opštinskoj upravi Opštine Šid u Uslužnom centru, ul. Cara Lazara br.7.

Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkurs neće se razmatrati.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here