Naslovna Srem Otvaranje mitrovačkog klizališta

Otvaranje mitrovačkog klizališta

PODELI
Foto: Ilustracija

Ledena magija počinje…

U su­bo­tu, 15.de­cem­bra u 17 ča­so­va na Grad­skom tr­gu u Sremskoj Mi­tro­vi­ci otva­ra se kli­za­li­šte.
Kli­za­či­ma je na ras­po­la­ga­nju 400 kva­drat­nih me­ta­ra , a ce­na ula­zni­ce je ista kao pro­šle go­di­ne, od­no­sno, 150 di­na­ra za 90 mi­nu­ta kli­za­nja uz od­re­đe­ne olak­ši­ce za vi­šeč­la­ne po­ro­di­ce.

U ce­nu je ura­ču­na­to i iz­najm­lji­va­nje kli­zalj­ki. Kli­za­li­šte će bi­ti otvo­re­no do po­čet­ka fe­bru­a­ra na­red­ne go­di­ne.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here