Naslovna Srem U izradi Plan detaljne regulacije bloka atletskog stadiona i parka sa mešovitim...

U izradi Plan detaljne regulacije bloka atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima u Sremskoj Mitrovici

PODELI
Foto: Ozon

SREMSKA MITROVICA – Na juče održanoj Skupštini grada Sremska Mitrovica, usvojen je plan za izradu detaljne regulacije bloka atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima u okruženju u Sremskoj Mitrovici.

Granica obuhvata plan izgradnje atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima, planira se severnom stranom parcele 132/1 (blok parka i atletskog stadiona), istočnom i južnom stranom ulice Dr. Milana Kostića i istočnom stranom ulice Fruškogorska. Okvirna granica obuhvata planskog područja (preliminarna) zauzima prostor od oko 20,59ha, Uslovi i smernice planskih dokumenata višeg reda, šireg područja i razvojnih strategija Planski osnov za izradu Plana je Generalni urbanistički plan Grada Sremska

Prostor obuhvata Plana se nalazi u Gradskoj celina 4 – Severni deo naselja Sremska Mitrovica gde dominira porodično stanovanje urbanog tipa srednjih gustina, a prisutni su još centralni sadržaji, atletski stadion i poslovni objekti i predškolska ustanova.

Vizija i ciljevi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja

Posebni ciljevi izrade Plana detaljne regulacije bloka atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima u okruženju u Sremskoj Mitrovici u interesu Grada Sremska Mitrovica su pribavljanje zemljišta u javnu namenu u cilju formiranja naseljske saobraćajne matrice i uređenje slobodnih površina u vlasništvu grada i uređenje zelenih parkovskih površina.

Poseban cilj izrade Plana u interesu Investitora je uređenje građevinskog zemljišta u ostaloj nameni i izgradnja višeporodičnih stambenih objekata na parceli broj 129/3 k.o. Sremska Mitrovica u ulici Dr. Milana Kostića.

Planom se stvaraju i uslovi za pribavljanje zemljišta u javnoj nameni za izgradnju objekata u javnoj nameni iz oblasti sporta, rekreacije, kao i stvaranje uslova za realizaciju novih sportsko – rekreativnih sadržaja uz postojeći atletski stadion i razvoj specifičnog vida višeporodičnog stanovanja visokih urbanističkih standarda.

U planiranom obuhvatu Plana nalazi se prostor koji je definisan obodnim ulicama i postojećim sadržajima koji čine javne funkcije Grada (atletski stadion sa velikom parkovskom površinom, predškolska ustanova, kompleks elektro distribucije) – mešoviti radno-poslovni sadržaji. Veliki deo parcela je sa veoma malim indeksom izgrađenosti parcela pa je iskorišćenost zemljišta značajno manja u odnosu na okruženje, a posebno u jugoistočnom delu obuhvata  – u ulici Dr. Milana Kostića.

Formiranje stambenog bloka tipa kondominijuma – zatvoreni stambeni blok, sa zajedničkim sadržajima u objektima i na građevinskom zemljištu (park, igralište za decu) koji su u zajedničkoj svojini svih vlasnika posebnih delova u objektima izgrađenim u tom kompleksu), sa objektima višeporodičnog stanovanja na pripadajućoj ograđenoj parceli. Parkiranje za sve stambene jedinice je na pripadajućoj parceli, kao i prostor za garažiranje.

Formiranje poslovnog bloka sa uslužnim delatnostima (lovački dom, restorani, hostel i slične uslužne namene).

Formiranje bloka parkovske površine sa urbanim mobilijarom i rekreativnim sadržajima. Konceptom razvoja planirano je i obezbeđenje prostornih uslova za ozelenjavanje i hortikulturno uređenje tog dela Grada, formiranje zelenih površina javnog korišćenja u okviru sekundarnih gradskih centara, povećanje procentualnog učešća zelenih površina u okviru svih zona osnovne namene, razvoj linijskog i zaštitnog zelenila i povezivanje svih kategorija zelenila u sistem zelenih površina i obezbeđenje zaštite životne sredine. Formiranje bloka atletskog stadiona sa nedostajućim sadržajima. U okviru bloka planiranih sportsko-rekreativnih površina, potrebno je ozeleneti 40% površine kompleksa. Sportsko-rekreativne površine treba da budu zaštićene od vetra i dobro povezane sa ostalim delovima naselja. Zelenilo sportsko-rekreativnih površina treba da bude raspoređeno da stvori senku na južnim ekspozicijama.

Planom će se prostor obuhvata organizovati po urbanističkim celinama i zonama sa detaljnim namenama prostora.

Planom će se odrediti i mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina, lokacije za koje se obavezno izrađuje urbanistički projekat, pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama.

Finansiranje izrade plana je iz budžetskih sredstava Grada Sremska Mitrovica i drugih izvora sredstava.

Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Planirani rok za izradu plana je 210 dana.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here