Naslovna Posao U Vojvodini konkurs za 584 sudije-porotnika

U Vojvodini konkurs za 584 sudije-porotnika

PODELI
Foto: dnevnik

NOVI SAD: Visoki savet pravosuđa Srbije raspisao je konkurs za imenovanje sudija-porotnika za 112 sudova, za mandatni period od pet godina.

Na teritoriji Vojvodine konkurs je otvoren za 584 sudije-porotnika, od čega najviše će ih biti u Osnovnom sudu u Novom Sadu – 100, dok ih se najmanje bira za Osnovni sud u Šidu – šestoro.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više sudova, a osim radne biografije, dostavljaju i dokaze o stečenom obrazovanju, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, kao i uverenje o državljanstvu.

Prijave se dostavljaju Visokom savetu sudstva u roku od 15 dana.

Sudska veća su mešovita jer pored profesionalnih sudija, u presuđivanju učestvuju i sudije-porotnici – to su građani koji učestvuju u suđenjima.

Inače, imenovanje sudija-porotnika je uvek za određeni sud.

Tako je u Vojvodini konkurs otvoren za sedam sudija-porotnika u Apelacionom sudu u Novom Sadu, potom za 141 u višim sudovima, 386 osnovnim i za 50 kandidata u Privrednim sudovima.

U Novom Sadu, osima Apelacionog suda, koji prima sedmoro sudija-porotnika, u Višem sudu konkurs je otvoren za njih 44, u Osnovnom za 100 i Privrednom za deset kandidata.

U Višem sudu u Zrenjaninu potrebno je 20 sudija-porotnika, u Osnovnom 40, a u Privrednom sudu osam.

Konkurs je otvoren i za sudije-porotnike u Pančevu, i to za 17 u Višem, 35 u Osnovnom i osam u Privrednom sudu.

Viši sud u Somboru prima 20 kandidata, kao i 32 u Osnovnom i osam u Privrednom sudu.

Konkurs je raspisan i Sremskoj Mitrovici, i to Viši sud ima potrebu za 18 sudija-porotnika, Osnovni za 17, a Privredni za njih osmoro.

U Subotičkom Višem sudu raspisan je konkurs za 22 sudije-porotnika, u Osnovnom 40, a Privrednom sudu osam.

Osnovni sud u Bačkoj Palanci primiće 12 sudija-porotnika, u Bečeju 14, Vrbasu 20, Vršcu 15, Kikindi 16, Rumi 11, Senti osam, Staroj Pazovi 20 i Šidu šest.

U Srbiji ima oko 3.000 sudija-porotnika. Na tu dužnost može biti imenovan punoletni državljanin Republike Srbije koji je dostojan funkcije sudije. Pri imenovanju se vodi računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o znanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama sudskih stvari. Sudija-porotnik imenuje se na pet godina i može biti ponovo imenovan.

Sudiju-porotnika imenuje Visoki savet sudstva na predlog ministra nadležnog za pravosuđe. Pre predlaganja, ministar pribavlja mišljenje suda za koji se sudija-porotnik imenuje. Za sudiju-porotnika može biti imenovano punoletno lice koje u trenutku imenovanja ima manje od sedamdeset godina života.

Specifičan je slučaj kada se radi o sastavu sudskih veća koja postupaju u porodičnim sporovima. Tada porotnici moraju biti stručna lica koji imaju iskustva u radu s decom i mladima. U krivičnim postupcima protiv maloletnika sudije-porotnici se biraju iz redova nastavnika, učitelja, vaspitača i drugih stručnih lica koja imaju iskustva u radu s decom i mladima.

Predsednik suda će udaljiti sudiju-porotnika s funkcije ako je protiv njega pokrenut postupak za krivično delo zbog kojeg može biti razrešen ili postupak za razrešenje.

Sudija-porotnik ne može biti advokat, niti sme pružati pravne usluge i stručne savete uz naknadu. S funkcijom sudije-porotnika nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji bi bili oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štetni po ugled suda.

Funkcija sudije-porotnika prestaje u slučaju ukidanja suda u kojem obavlja funkcije, razrešenja i istekom mandata.

Postupak u kojem se utvrđuju razlozi za prestanak funkcije sudije-porotnika pokreće predsednik suda, predsednik neposredno višeg suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i ministar nadležan za pravosuđe

Postupak vodi i odluku donosi Visoki savet sudstva.

Funkcija sudije-porotnika ne prestaje zbog navršenja radnog veka.

Sudija-porotnik ima pravo na naknadu troškova nastalih tokom vršenja funkcije, naknadu za izgubljenu zaradu, nagradu.

Evidencija o sudijama-porotnicima, kao i evidencija potrebnih podataka za vođenje ličnih listova sudija-porotnika nalazi se u sudskoj upravi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here