Umesto TUNELA KROZ FRUŠKU GORU nova SREMSKA VARIJANTA KORIDORA?

Mi­šlje­nje i su­ge­sti­ja Du­ša­na Mi­ni­ća, van­red­nog pro­fe­so­ra Be­o­grad­skog uni­ver­zi­te­ta pod na­slo­vom „Fru­ško­gor­ski ko­ri­dor” objavljeno u rubri­ci „Me­đu na­ma”, 23. jul 2018. Tekst se od­no­si na ve­o­ma va­žan put Te­mi­švar – Zre­nja­nin – No­vi Sad – Ru­ma – Ša­bac (i da­lje), kon­kret­no na deo pu­ta No­vi Sad (Pe­tro­va­ra­din) – Irig – Ru­ma, to jest de­o­ni­cu ko­ja je … Continue reading Umesto TUNELA KROZ FRUŠKU GORU nova SREMSKA VARIJANTA KORIDORA?